برنامه هاي اتاق بازرگاني ايلام براي توسعه بخش تجارت:

باتوجه به اهميت بخش بازرگاني و در جهت تقويت توان توليد منطقه در بخش هاي صنعت، كشاورزي و نهايتاً توسعه همه جانبه ايلام تمهيداتي لازم است انديشيده شود. اين برنامه جهت تبديل بازرگاني به يك بخش قدرتمند و پويا و احياي نقش تاريخي استان خواهد بود.

در جهت تدوين اين سند راهبردهاي لازم است در حوزه برنامه ريزي و مديريتي استان و تعامل مثبت تجار و بازرگانان دولت با محوريت اتاق بازرگاني در افق چهارساله سامان پذيرد.

1ـ نگاه مستقل در بخش بازرگاني و درك اهميت آن در كمك به توسعه عمومي منطقه

2ـ انجام مطالعات دقيق اقتصادي، استخراج آمارهاي لازم براي استان و تدوين برنامه هاي كارشناسانه توسعه تجاري

3ـ درنظر گرفتن نقش مكمل بازرگاني در توسعه كشاورزي، صنعت و خدمات و وارد كردن اين حوزه در عموم برنامه ريزيها

4ـ تعامل و همكاري با سازمان صنعت، معدن و تجارت و ديگر ارگانهاي دولتي براي احداث نمايشگاه دايمي تجاري در استان ايلام

اما در عرصه اجرايي نيز اتاق بازرگاني ايلام به دنبال راهبردهاي ذيل است:

1ـ كمك به شكل گيري شركتهاي تخصصي، تجاري كه به طور خاص به امر بازاريابي و تجارت در حوزه هاي گوناگون بپردازد.

2ـ كمك به شكل گيري مؤسسات مشاور در امور بازاريابي و تجارت

3ـ ساماندهي، تشكل سازي و شكل دادن به اتحاديه هاي بزرگ تجاري و ايجاد كارتل هاي اقتصادي مناسب به منظور حضور قوي و همه جانبه در بازارهاي هدف

4ـ تقويت توان انبارداري در استان از طريق تقويت مؤسسات فعال

5ـ انجام مستمر امور آموزشي:

الف) برپايي دوره هاي آموزشي

ب) بازديد علمي

6ـ فرهنگ سازي تجاري:

الف) برپايي نمايشگاه ها

ب) برپايي همايش هاي تخصصي

ج) چاپ بروشور و اطلاع رساني رسانه اي

7ـ استفاده از توان بالاي ناوگان حمل و نقل جادهاي استان باتوجه به جوان بودن آن و اتصال مستقيم به بازار مصرف جهت افزايش عايدي توليدگران و كاهش هزينه مصرف

8- كنترل كيفي كالاهاي صادر شده از مرز، با همكاري اداره استاندارد استان جهت صدور كالاهاي سالم، استاندارد و كيفي و كوشش در جهت ارتقا آزمايشگاه كنترل كيفي استاندارد در مرز مهران.

9ـ تشريك مشاعي با گمرك استان جهت ارتقاء گمرك مهران و استان و افزايش نيروهاي ارزياب و تخصصي در مرز

10ـ ايجاد زمينه مناسب براي بسته بندي و شكيل كردن كالاهاي صادراتي جهت نفوذ در بازار مصرف

11ـ پيش بيني تقاضاي موثر بازار عراق براي كالاهاي ايراني و تخمين اندازه و سهم بازار اين كشور و تعميق و قدرت رقابت محصولات توليد ايران

12ـ ايجاد اتاق هاي بازرگاني مشترك جديد با استانهاي عراق خصوصاً 3 استان هم مرز با ايلام

13ـ انجام فعاليتهاي ترفيعي و تشويقي با هماهنگي سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان و تعيين آميخته تشويقي مناسب جهت پيشبرد فروش

14ـ كمك به توسعه صادرات غيرنفتي و تعامل مثبت با كميته صادرات غيرنفتي استان

15ـ دخالت مؤثر بخش خصوصي در سياستگذاريها و برنامه ريزيهاي اقتصادي و فرآيند توسعه استان

برنامه هاي اتاق بازرگاني جهت بازار عراق:

بازار عراق مهم ترين پتانسيل تجاري غرب كشور است و سرمايه گذاري ايران در اين بازار بسيار مهم است چرا كه زمينه ساز حضور پررنگ ايران در بازارهاي كشورهاي منطقه به ويژه كشورهاي عربي است و ايران اين توانايي را دارد كه نقش اول را در تجارت با اين كشور ايفا كند داشتن 1400 كيلومتر مرز مشترك ايران با كشور عراق كه 430 كيلومتر آن در استان ايلام قرار دارد علاوه بر پيش زمينه هاي ذهني مثبت مردم عراق نسبت به كالاهاي ايراني همچنين قرابت فرهنگي و الگوهاي مصرفي همسان شرايط بسيار مطلوبي را به بوجود آورده تا بسياري از مايحتاج موردنياز عراق را از مرزهاي آبي و زميني كشور تأمين شود و شركتهاي پيمانكاري و تجاري بتوانند نقش اول را در فرآيند مبادلهاي داشته باشند.

بديهي است در كشور عراق طرحهاي زيربنايي و بسياري از زيرساختهاي عمراني اقتصادي هنوز شكل نگرفته كه اين امر زمينه هاي بسياري را براي اجراي پروژههايي مانند آب، برق، پتروشيمي و تأسيسات زيربنايي به وجود آورده است و هر اندازه دولت فعلي عراق تلاش كند نميتواند بدون همكاري كشورهاي ديگر اين عقب ماندگي ها را جبران كند بر اين اساس بايد از اين فرصتها براي سرمايه گذاري استفاده كرد. در همين راستا اتاق بازرگاني ايلام برنامه هايي را براي دوره زماني چهار ساله تنظيم كرده كه اميد است زمينه لازم براي تعميق فعاليتهاي بازرگاني با اين كشور فراهم آيد.

1ـ گردآوري آمار و اطلاعات لازم در زمينه هاي اقتصادي به ويژه بازرگاني و صنعتي ايران و عراق و ارائه به اعضاي ايراني و عراقي

2ـ همكاري با سازمانها و مقامات ايراني و عراق براي تشويق و توسعه روابط اقتصادي

3ـ همكاري و تشريك مساعي با اتاق هاي مشابه در كشور عراق

4ـ كوشش جهت ارائه و صدور خدمات مهندسي و فني به كشور عراق

5ـ ايجاد زمينه هاي لازم براي گسترش خدمات و تجهيزات پزشكي به عراق

6ـ ترويج مبادله هيئت هاي اقتصادي بين دو كشور

7ـ مطالعه، بررسي و شناسايي سرمايه گذاريهاي دو جانبه

8ـ مشاركت در برپايي و اداره نمايشگاه ها با اخذ توافق هاي لازم از مراجع مربوط در ايران و عراق و كمك به مؤسسات، سازمانها و اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و عراقي علاقمند به شركت در نمايشگاههاي بين دو طرف.

9ـ تلاش جهت حل اختلاف ناشي از فعاليتهاي اقتصادي بين اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و عراقي و تشويق طرفين اختلاف به حل اختلاف با تشكيل مركز داوري مناسب

10ـ چاپ بولتن هاي اطلاعاتي بازرگاني و الكترونيك در زمينه توسعه روابط اقتصادي بين ايران . عراق كه شامل قوانين و مقررات، خبرهاي اقتصادي و ساير مسائل موردنياز و انتشار مجله، كتاب و نرم افزار

11ـ ايجاد زمينه بازاريابي مناسب براي كالاهاي ايراني و ارتقاء سطح مبادلات

12ـ همكاري با وزارت خارجه، استانداري ايلام و ديگر سازمانها جهت راه اندازي كنسولگري عراق در استان ايلام


سخن آخر اينكه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزی ايلام به عنوان بازوي دستگاههاي اجرايي تلاش دارد با ايجاد انگيزه هاي لازم براي ترغيب بخش خصوصي به منظور سرمايه گذاري در بخشهاي خدمات، بازرگاني صنعت و معدن و به ويژه صادرات و واردات از كليه سرمايه گذاران بخش خصوصي حمايت مادي و معنوي ميكند.

اين اتاق از ارايه هرگونه خدمات مشاورهاي به بخش خصوصي داخلي كشور براي سرمايه گذاري در استان ايلام استقبال مي كند.

كليه تلاش هيأت نمايندگان و هيأت رييسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايلام به حمايت همه جانبه از بخش خصوصي داخلي معطوف است.

ما دست كليه سرمايه گذاران بخش خصوصي را براي فعاليت در استان ايلام به گرمي ميفشاریم