‏‏

‏‏

منابع طبیعی

بر اساس نقشه پوشش گیاهی مساحت منابع ملی اعم از جنگل، مرتع و بیابان در استان ایلام، 24/1754024 هکتار (قریب به 88 درصد استان) است. سهم جنگل از مساحت استان 641667 هکتار (معادل 32 درصد) و سهم مراتع و بیابان از سطح استان 1112357 هکتار ( معادل 5/55 درصد) می باشد. این مقدار برابر %5/4 جنگلها و%1 مراتع كشور و همچنين %9 سطح جنگلها و%6 مراتع زاگرس مي باشد.